Gwarancja

Gwarancja

Akceptacja kosztorysu oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków gwarancji umieszczonych na stronie www.kfklima.eu

Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarancji podlegają urządzenia klimatyzacyjne będące na gwarancji producenta instalowane w Polsce i systematycznie serwisowane przez autoryzowany serwis producenta zgodnie z harmonogramem serwisu wymaganego przez producenta urządzenia.

2. Gwarancją objęte są wady Urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub uszkodzeniami powstałymi w procesie produkcji, o ile wady te powstały przed sprzedażą Urządzenia lub wynikały z przyczyn tkwiących w urządzeniu w chwili sprzedaży.

3. Gwarancja będzie realizowana przez Gwaranta wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta;
a) zgłoszenia awarii
b) ważnego dowodu zakupu Urządzenia( paragon, faktura)
c) poprawnie wypełnionej książki gwarancyjnej oraz potwierdzonych przez gwaranta płatnych wymaganych przeglądów technicznych.

4. Gwarancji podlega wyłącznie element wadliwy urządzenia natomiast dojazd do klienta oraz czynności naprawcze będą dodatkowo płatne.

5. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i serwisów wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta.

6. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych, koszty związane z wykonanymi przez Gwaranta czynnościami gwarancyjnymi ponosi Klient.

Wyłączenie odpowiedzialności gwaranta

1. Gwarancją nie są objęte:
a) Wady i uszkodzenia Urządzenia wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji , obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów), używania niezgodnie z przeznaczeniem,
b) Mechaniczne uszkodzenia Urządzenia i wywoływanie nim wady oraz wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. wyładowania atmosferyczne, powodzie)
c) Usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot inny niż Gwarant.
d) Czynności wymienione w instrukcji obsługi należące do normalnej eksploatacji Urządzenia, dostawa czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie,
e) Części podlegające zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji (filtry, bezpieczniki, styczniki, śruby montażowe, przełączniki. Elementy sygnalizacyjne zapadki zabezpieczające, elementy z tworzyw sztucznych)
f) Zdarzenia, za które nie ponoszą odpowiedzialności ani producent ani sprzedawca (np. uszkodzenia transportowe)

Gwarant ma prawo odmówić przyjęcia Urządzenia do naprawy wyłącznie w przypadku;

1. Zgłoszenie usterki w terminie przekraczającym 14 dni od wystąpienia usterki.

2. Stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na urządzeniu.

3. Naniesienia poprawek lub skreśleń w Książce Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.

4. Nieczytelnych numerów seryjnych na urządzeniu.

5. Naruszenia plomb na urządzeniu.

Gwarancje poszczególnych producentów;


Sprawdź naszą ofertę Zobacz